Mestská vila, Bratislava
Ľubomír Závodný, Daniel Priehoda
2002

Koncept domu, vychádzajúci z urbanistického riešenia, vytvára optimálne rozloženie základných funkcií a ich vzájomných väzieb na riešenom pozemku, minimalizuje hmotu objektu smerom k verejným priestorom, snaží sa redukovať plochu uličnej fasády, a naopak maximálne otvoriť slnečnú západnú a najmä roh juho-západnej časti objektu. Tento základný koncept sa prejavuje v rozložení jednotlivých funkčných celkov domu. V prednej časti vstupovej časti je umiestnené zádverie s väzbou na garáže s parkovacím systémom. V priamej väzbe na vstupnú časť je navrhnutý schodiskový blok s výťahom. Na tomto vstupnom podlaží je umiestnený vstup do prvej bytovej jednotky, ktorá sa rozvíja o podlažie nižšie. Na poschodí je vstup do druhej bytovej jednotky s priamou väzbou na 2. ustupujúce poschodie s 50% zastavanosťou. V podlaží pod týmito dvoma samostatnými bytovými časťami je bazénové podlažia s fitnesom a väzbou na terasu. Vzhľadom ku konfigurácii terénu sme pod terasou využili priestor na vytvorenie priestoru pre skladovanie záhradného nábytku. Dispozičné riešenie objektu je riešené ako otvorený priestorový koncept, v ktorom sú v oboch bytových častiach priestory cez dve podlažia otvorené galériami a prepojené vnútornými schodiskami.
Orientácia hlavných priestorov je prioritne koncipovaná na výhľad na Bratislavu a bratislavský hrad a na ideálnu orientáciu k svetovým stranám – juho-západnú. Neoddeliteľnú súčasť dispozično prevádzkového riešenia predstavujú exteriérové priestory, ktoré nadväzujú na obytné priestory domu a oddychové a rekreačné zázemie domu. Práve pomerne svahovitý terén umožňuje vytvorenie doplnkových exteriérových priestorov, vhodných pre vonkajšie aktivity voľného času s riešením spevnených a zatrávnených plôch, pričom dominantným znakom exteriérových úprav je taká úprava vonkajšieho prostredia, ktorá umožňuje zapojenie aktívnych výhľadov na okolité geografické a historické atraktivity prostredia, v ktorom sa rodinný dom nachádza.
Veľmi jasný koncept a čitateľnú schému dispozičného a prevádzkového riešenia dopĺňa aj hmotovo-priestorové a architektonické riešenie. Opäť je potrebné skonštatovať, že dôsledne nadväzuje na urbanistické riešenie celého pozemku. Základné hmotové stvárnenie predstavuje jednoduchú obdĺžnikovú hmotu s priznanými doskami jednotlivých podlaží. Jednoduchý kubus, orientovaný pozdĺžnou osou v smere spádnice svahu je prestrešený plochou strechou s ustúpeným horným podlažím z oboch strán. Táto hmota objektu rodinného domu chce byť jasným vyjadrením vstupu novodobej architektúry do pôvodného prostredia s rešpektovaním väzby na okolitú zástavbu prevažne šikmých striech ustúpeným vrchným podlažím.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS