Administratívny objekt, Bratislava
Ľubomír Závodný, Juraj Sumbal
2002

Hmotovo-priestorové riešenie vyplynulo zo stanovenia nasledujúcich zásad na výrazové riešenie polyfunkčného domu: výrazová prezentácia súčasnosti a vyššieho štandardu administratívneho objektu; hmotové zvýraznenie funkčno-prevádzkového a dispozičného riešenia do základných celkov; rešpektovanie okolitého rámca architektonických objektov a priestorov, kontextuálny prístup; snaha o jednoznačný výraz hlavného objektu.
Architektonické riešenie vychádza z urbanistických daností. Akcent na kvalitu architektonického výrazu je kladený na hlavnú výrazovú časť objektu. Základnými požiadavkami a zásadami pre riešenie administratívneho domu z hľadiska funkčno-prevádzkového a dispozičného riešenia je: jasnosť a čitateľnosť funkčno-prevádzkového riešenia bez kríženia základných prevádzkových väzieb; možnosť prepojenia dostavby s pôvodnou budovou; minimalizovanie počtu vstupov a tým aj kontrolných bodov v rámci objektu; jasné členenie dispozície a prevádzok a ich priemet do hmotovo-priestorového a architektonicko-výtvarného stvárnenia; zabezpečenie čo najväčšieho počtu parkovacích miest.
V dispozičnom riešení sme vychádzali zo stavebného programu, ktorý sme aplikovali na architektonicko-urbanistický koncept. Dispozičná koncepcia rešpektuje funkčné rozdelenie objektu do navzájom nezávislých dvoch častí – pôvodná budova a dostavba a súčasne ich vzájomné prepojenie. V riešení objektu je možná časovo nezávislá funkcia jednotlivých častí ako aj ich vzájomné jednoduché prepojenie do spoločného celku. Jednotlivé objekty tvoria stavebne samostatné dilatačné celky. Z prednej strany je objekt dostavby napojený na Čajkovského ulicu s vjazdom pre automobily a s možným podružným vstupom zamestnancov. Odvoz odpadkov a prístup k technickému zázemiu je zabezpečený tiež touto komunikáciou.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS