Rodinné domy "1-2-3", Bratislava
Ľubomír Závodný
2011

Základné hmotové stvárnenie predstavuje riešenie troch základných hmôt troch rodinných domov. Dvojpodlažné a trojpodlažné kubusy domov, orientované pozdĺžnou osou v smere rovnobežnom na Korabinského ulicu rešpektujú tvar pozemku, geomorfológiu územia, ohyb Korabinského ulice, vzrastlú zeleň, vytvárajú zaujímavú kompozíciu nepravidelných hmôt, podporujúcich danosti územia. Toto hmotové riešenie vychádza z danosti prostredia, keď hmoty, rovnobežné s ulicou majú evokovať pôvodné terasovité riešenie pozemku, nachádzajúcom sa na prudkom svahu. Hmoty objektov rodinných domov majú byť jasným vyjadrením vstupu novodobej architektúry do pôvodného prostredia. Tento základný koncept, ktorý tvoria tri samostatné hmoty rodinných domov, vychádzajú z priestorových možností a celkového riešenia pozemku. Celkový koncept riešenia územia mal vplyv aj na hmotové vytvarovanie objektov, ktoré majú smerom do ulice čo najmenej narúšať svojim hmotovým a architektonickým stvárnením charakteristiku okolitého prostredia a susediacich objektov. Dvojpodlažné a trojpodlažné hmoty sa vymykajú z jednoduchej pôdorysnej ortogonálnej osnovy, čím sa rešpektujú a podporujú determinanty územia a zároveň sa akcentuje novodobá situácia v tomto prostredí, kde doposiaľ nestál žiadny objekt. Veľmi dôležitým priestorovým prvkom celej hmotovo - priestorovej skladby je systém terás, využívajúci terénne danosti a reliéf prostredia a premietajúci sa aj do dispozične prevádzkového riešenia, ktorý zvyšuje atraktivitu a intimitu vnútorných priestorov a zároveň umožňuje prienik osvetlenia a oslnenia zo západnej strany a pobytové možnosti zo strany východnej. Dispozičné a prevádzkové riešenie má vplyv aj na tektoniku novo navrhovaného objektu. Vzťah k svetovým stranám, výhľadom do bližšieho aj širšieho okolia určili podiel a veľkosť presklených otvorov k plným stenám. Minimálne sú využívané aj plastické prvky na jednotlivých fasádach. Práve tektonika objektov, teda pomer plných a presklených častí domov a veľkosti otvorov dávajú okoloidúcemu najavo, o aký typ vnútorných priestorov sa jedná. Veľké presklené plochy zvyšujú výnimočnosť týchto priestorov navonok a zároveň obohacujú relatívne "asketickú" hmotu rodinných domov. Materiálové riešenie podobne ako hlavný urbanistický a architektonický koncept dôsledne vychádza z miestnych podmienok, pričom využíva tri základné materiály - hladkú bielu omietku ako základný jednotiaci stavebný materiál, obkladový kameň a napokon drevo, ktoré je využívané ako obklad.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS