Rodinný dom - Vila "A+B", Bratislava
Ľubomír Závodný
spolupráca: Juraj Benetin, Michal Lang, Juraj Sumbal
2008

Pozemok je značne svahovitý s prevýšením 13 metrov, má lineárny - pretiahnutý charakter. Prístup je z jeho hornej, východnej časti, teda z Mudroňovej ulice. Pri hľadaní konceptu urbanistickej zástavby pozemku sme analyzovali okolitú zástavu, kde sa nachádzajú objekty rodinné aj bytové, objekty so šikmými aj plochými strechami, objemovo väčšie i menšie. Výškové začlenenie horného objektu vychádza z konceptu dvoch nadzemných podlaží a ustúpeného podlažia s polovičnou zastavanosťou oproti spodným podlažiam. Dolný dom má jedno nadzemné podlažie a ďalšie podzemné kopírujúce pôvodnú svahovitosť terénu. Po bočných stranách objektu vo väzbe na susedné parcely je terén riešený v pôvodnom sklone s úpravou oplotenia, terénu a riešením sadových úprav. Peší prístup na pozemok je z hornej strany, teda zo severu, príjazd vozidiel je v pôvodnej polohe.
Základné hmotové stvárnenie predstavuje jednoduché obdĺžnikové hmoty s priznanými obvodovými stenami, ktoré vytvárajú smerovanie pre orientáciu vnútorných priestorov. Jednoduché kubusy, orientované pozdĺžnou osou v smere spádnice svahu sú prestrešené plochými strechami s ustúpeným horným podlažím domu "A" a so zazeleňanou strechou domu "B". Hmoty domov chcú byť jasným vyjadrením vstupu novodobej architektúry do pôvodného prostredia s rešpektovaním väzby na okolitú zástavbu plochých aj šikmých striech. Dispozičné a prevádzkové riešenie má vplyv aj na tektoniku novo navrhovaného objektu. Vzťah k svetovým stranám, výhľadom do bližšieho aj širšieho okolia určili podiel a veľkosť presklených otvorov k plným stenám. Základným hmotovým konceptom sú plné bočné steny s čelným presklením jednotlivých podlaží od podlahy po strop. Materiálové riešenie podobne ako hlavný urbanistický a architektonický koncept dôsledne vychádza z filozofie objektu, pričom využíva kombináciu materiálov - plné hmoty bočných stien obložené prírodným keramickým materiálom. Dôležitým zámerom je citácia a použitie kovania, brán a zábradlí na vonkajších oploteniach a terasách z pôvodného areálového riešenia.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS