Rodinný dom - Vila "Slovinec", Bratislava
Ľubomír Závodný, Michal Lang
2006

Veľmi jasný koncept a čitateľnú schému dispozičného a prevádzkového riešenia dopĺňa aj hmotovo priestorové a architektonické riešenie. Opäť je potrebné skonštatovať, že dôsledne nadväzuje na urbanistické riešenie celého pozemku. Kubus je orientovaný pozdĺžnou osou v smere kolmom na ulicu. Toto hmotové riešenie vychádza z historického urbanizmu, keď hmota prekrytá sedlovou strechou má evokovať zapojenie do pôvodnej štruktúry zástavby. Celkový koncept riešenia územia mal vplyv aj na hmotové vytvarovanie objektu, ktoré má smerom do ulice čo najmenej narúšať svojim hmotovým a architektonickým stvárnením charakteristiku okolitého prostredia a susediacich objektov. Dispozičné a prevádzkové riešenie má vplyv aj na tektoniku novonavrhovaného objektu. Vzťah k svetovým stranám, výhľadom do bližšieho aj širšieho okolia určili podiel a veľkosť presklených otvorov k plným stenám. Minimálne sú využívané aj plastické prvky na jednotlivých fasádach. Materiálové riešenie podobne ako hlavný urbanistický a architektonický koncept dôsledne vychádza z miestnych podmienok.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS