Rodinný dom - Vila "Hrozno", Bratislava
Ľubomír Závodný, Peter Vodrážka, Dalibor Michalák
2005

Základné hmotové stvárnenie predstavuje kríženie dvoch základných hmôt. Trojpodlažný kubus, orientovaný pozdĺžnou osou v smere kolmom na Starú vinársku ulicu a naň kolmý dvojpodlažný terasovitý objekt, rovnobežný so Starou vinárskou ulicou. Toto hmotové riešenie vychádza z danosti prostredia, keď hmota rovnobežná s ulicou má evokovať pôvodné terasovité riešenie záhrady, nachádzajúcej sa na parcele. Naopak, trojpodlažná hmota objektu rodinného domu, kolmá na ulicu, má byť jasným vyjadrením vstupu novodobej architektúry do pôvodného prostredia.
Celkový koncept riešenia územia mal vplyv aj na hmotové vytvarovanie objektu, ktoré má smerom do ulice čo najmenej narúšať svojim hmotovým a architektonickým stvárnením charakteristiku okolitého prostredia a susediacich objektov. Naopak, priečna trojpodlažná hmota sa vymyká z jednoduchej ortogonálnej pôdorysnej osnovy, čím sa akcentuje novodobá situácia v tomto prostredí, kde doposiaľ nestál žiadny objekt. Veľmi dôležitým priestorovým prvkom celej hmotovo-priestorovej skladby je systém terás, využívajúci terénne danosti a reliéf prostredia a premietajúci sa aj do dispozične prevádzkového riešenia, ktorý zvyšuje atraktivitu a intimitu vnútorných priestorov a zároveň umožňuje prienik osvetlenia a oslnenia zo západnej strany a pobytové možnosti zo strany východnej.
Dispozičné a prevádzkové riešenie má vplyv aj na tektoniku novo navrhovaného objektu. Vzťah k svetovým stranám, výhľadom do bližšieho aj širšieho okolia určili podiel a veľkosť presklených otvorov k plným stenám. Minimálne sú využívané aj plastické prvky na jednotlivých fasádach. Výnimkou je len kruhové alebo skôr segmentové ukončenie trojpodlažnej kolmej hmoty na ulicu na južnej fasáde objektu z mezanínu, ktorý prepája priestory obývačky a herne na prvom a druhom nadzemnom podlaží domu, čím zvyšujú výnimočnosť týchto priestorov navonok a zároveň obohacujú relatívne „asketickú“ hmotu rodinného domu. Materiálové riešenie podobne ako hlavný urbanistický a architektonický koncept dôsledne vychádza z miestnych podmienok, pričom využíva tri základné materiály - hladkú bielu omietku ako základný jednotiaci stavebný materiál, obkladový kameň a napokon drevo, ktoré je využívané ako obklad v medziokenných pilieroch a posuvných lamelách presklených stien.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS