Rodinný dom - Vila "Devín", Bratislava - Devín
Ľubomír Závodný, Peter Vodrážka, Dalibor Michalák
2004

Vzhľadom na tvar parcely, riešenie umožnilo situovať v rámci pozemku v jednom smere rovnobežne s Rytierskou ulicou charakteristický dom, evokujúci pôvodnú zástavbu pozdĺžnou hmotou so sedlovou strechou, ktoré sa v susedstve nachádzali, a v druhom na tento kolmom s novou hmotou tak, aby dojmovo došlo k skĺbeniu pôvodnej architektúry s novou. Základom urbanistického konceptu je teda kríženie dvoch výrazných línií – na seba kolmých hmôt. Tento koncept umožňuje vzájomné logické prepojenie jednotlivých celkov, ktoré sa na pozemku nachádzajú. Tieto dve línie vymedzili časť objektu orientovaného k Rytierskej ulici, kde sa kumulujú rušnejšie prevádzky rodinného domu a na časť novo navrhovaného obytného domu, orientovaná do pozemku, kde sú otočené tichšie, intímnejšie priestory dispozície. Vyvrcholením priestorového konceptu je tak časť pozemku, vytýčená krížením dvojice hmôt vytvárajúca intímne zázemie rodinného domu, ktorá v pozícii s najlepšími výhľadmi umožňuje lokalizovať terasu s otvoreným ohniskom s možnosťou exteriérového sedenia. V duchu tejto prirodzenej urbanistickej kompozície, ktorá umožnila parcelu rozčleniť ideovo, hmotovo, funkčne aj prevádzkovo do týchto hlavných celkov, sú riešené aj terénne a sadové úpravy. Tento koncept, vychádzajúci z urbanistického riešenia, vytvára optimálne rozloženie základných funkcií a ich vzájomných väzieb na riešenom pozemku, minimalizuje hmotu objektu smerom k verejným priestorom, snaží sa redukovať plochu uličnej fasády, a naopak maximálne otvoriť slnečnú západnú časť objektu. Základný koncept dvoch navzájom sa prelínajúcich hmôt sa prejavuje v rozložení jednotlivých funkčných celkov domu. Pozdĺžna časť domu, orientovaná rovnobežne s Rytierskou ulicou, kumuluje v sebe obytné prevádzky je prekrytá sedlovou strechou, kolmá časť domu na túto, prekrytá v celej dĺžke plochou strechou, je vyhradená doplnkovým priestorom. Táto schéma sa prejavila aj v dispozičnom riešení. Neoddeliteľnú súčasť dispozične prevádzkového riešenia predstavujú exteriérové priestory, ktoré nadväzujú na obytné priestory domu a oddychové a rekreačné zázemie domu.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS